JUNA Outdoor – Science & Craft

  • Du interesséiers dech fir d’Natur?
  • Du bass am Lycée an hues tëschent 12 an 17 Joër?
  • Du bass gären dobaussen, mat anere Jonken zesummen, a wëlls d’Natur erfuerschen?
  • Du wëlls dobäi dem Naturwëssenschaftler seng Aarbecht kenneléieren an handwierklech aktiv ginn?

Da bass du bei eis richteg!

JUNA Aktivitéiten 2023

Du wëlls mat maachen ?

Hei kanns du dech umellen:

26 30 36 -63

3 Pilieren vum Outdoor – Science & Craft

Outdoor

Déi Jonk léieren d‘Natur als Liewens- an Openthaltsraum kennen a seng Bedeitung als Liewensraum fir Mënsch an Déier ze schätzen.

Hei geet et ëm Naturerliefnisser, Neies entdecken, léieren a reflektéieren.

JUNA Outdoor“ bitt Jugendlechen eng interaktiv, naturbewosst Fräizäitgestaltung déi di perséinlech Entwécklung ënnerstëtzt!

Science

Natur- wëssentschaftlech Froestellungen, spezifesch Aarte- bspw. Biotopkenntisser souwéi d‘Forscherperspektiv ginn de Jonken eng néi Siicht op d‘Natur.

Hei geet et dorëm naturwëssenschaftlech Fuerschungsinteresse ze fërderen.

JUNA Science“ bitt Jugendlechen Aktivitéiten mat naturwëssenschaftlechem an techneschem Hannergrondwëssen.

Craft

Mat Naturmaterialien eppes bauen, sech Gedanke maachen, wéi een eppes zesummesetzt, zeechnen a moossen, mat den eegenen Hänn schaffen.

Hei geet et em handwierklech Fäegkeeten: e Stull bauen, Holzkëschten zammeren oder mat Leem schaffen.

JUNA Craft” bitt Jugendlechen d’Méiglechkeet Iddien praktesch ëmzesetzen an handwierklech Kompetenzen z’entwéckelen.

3 gutt Grënn matzemaachen vum Max, Jenny & Patrick: